قلعه ساری قورخان، مرکز تمدن‌های هزاره اول بوده است و از عصر مادها تا سلسله ساسانیان، اقوام متعددی در آنجا سکونت داشته‌اند.

این قلعه به‌صورت پشته عظیم سنگی در حاشیه شرقی رودخانه ساروق قرار دارد که به‌صورت طبیعی از همه طرف محفوظ و دستیابی به آن بسیار مشکل است؛ به این لحاظ مامنی برای ساکنان این خطه در ادوار مختلف بوده است.